EN
Guard Talk

INBOX

รับทราบข่าวารต่างๆ จากส่วนกลางได้ทันที ผ่านแอพพลิเคชั่น บน Guard Talk

VMS

แสดงรายงานผู้มาติดต่อในโครงการ

PARCEL

แจ้งพัสดุให้ลูกบ้านทันที ผ่านแอพพลิเคชั่น บน Guard Talk

MPS

การรายงานเหตุการณ์ต่างๆ เพียงแค่พิมพ์ ถ่ายรูป และ ส่ง ผ่านแอพพลิเคชั่น บน Guard Talk

HPS

การสแกนจุดตรวจต่างๆ ด้วย QR Code ผ่านแอพพลิเคชั่น บน Guard Talk

SOSm

รับการแจ้งเตือนหากมีลูกบ้านแจ้ง เหตุฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือ

NOTIFICATION

รับทุกการแจ้งเตือนของโครงการ

LANGUAGE

รับรองภาษา ไทย - อังกฤษ

My PROFILE

สามารถแก้ไขหรือเพิ่ม โปรไฟล์ได้ทันที