EN

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ
"เทคโนโลยีและความปลอดภัย"

My MooBan ได้ขึ้นทะเบียนเป็น Digital Provider จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทอล (depa) ข้อมูลส่วนตัวของลูกบ้าน และ ของผู้มาติดต่อ จะถูกปกป้องภายใต้กฏหมายคุ้มครองข้องมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
ข้อมูลทั้งหมด 1